Twój koszyk jest pusty ...
» Regulamin

RegulaminKontakt do sklepu: 
tel: 516 862 589
Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godz. 11-17
e-mail: info@starlack.pl
 
Dane sprzedającego: 
MONRO sp. z o.o.
ul. Energetyczna 9 lok 155
05-500 Piaseczno 
NIP: 1231388217
 

 
REGULAMIN
 
1. Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki Stron w zakresie realizacji zamówienia, a także warunki sprzedażowe w ramach zawartej umowy na odległość.
2. Umowa sprzedaży pomiędzy Stronami zawarta jest z poszanowaniem praw ochrony konsumenta zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta  (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.), a także z przepisami  ustawy  Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93). Sprzedawca wskazuje, iż Umowa zawarta na odległość to umowa zawarta z konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie (np. zakupy w e-sklepie, rejestracja w portalu internetowym).
 3. Sprzedawca podkreśla, iż zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta  (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.), konsument ma prawo do odstąpienia od umowy kupna sprzedaży zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w przeciągu 14 dni od daty otrzymania towaru. Bieg terminu odstąpienia od umowy rozpoczyna się zgodnie z ustawą o prawach konsumenta:
3.1. od objęcia rzeczy w posiadaniu przez konsumenta
3.2. od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części
3.3. od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy
3.4. dla pozostałych umów (zlecenie) od dnia zawarcia umowy
4. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedającemu oświadczenie o odstąpieniu przed upływem terminu ustawowego. Odstąpienie od umowy może być dokonane poprzez:
4.1. formularz odstąpienia od umowy, dostępny jako załącznik nr 2 do ustawy o ochronie praw konsumentów
4.2. pisemną formę  oświadczenia oraz wysłanie listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres Sprzedawcy
(ul. Energetyczna 9 lok 155, 05-500 Piaseczno);
4.3. poprzez stronę internetową, wówczas celem potwierdzenia przez Sprzedającego otrzymania oświadczenia, ten prześle maila zwrotnego Konsumentowi
4.4. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@starlack.pl 
5. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą. Jeżeli konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim przedsiębiorca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
6. Przedsiębiorca musi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w opisie Transakcji). Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
7. Jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze Towar od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 
8. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania
9. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz przedsiębiorcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez przedsiębiorcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Konsument może zwrócić Towar na adres: ul. Energetyczna 9 lok 155, 05-500 Piaseczno. 
10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i jej funkcjonowania.
11. Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w opisie danej Transakcji, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru. 
12. W przypadku Towaru będącego usługą, której wykonywanie - na wyraźne żądanie konsumenta - rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia. 
13. Reklamacja (w tym także zawiadomienie o niezgodności Towaru z umową sprzedaży oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania sposobu doprowadzenia Towaru do zgodności z umową sprzedaży lub złożenie oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży) może zostać złożona przez Kupującego w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: 
info@starlack.pl
14. Reklamacja powinna zawierać:
14.1. informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia niezgodności (wady);
14.2. żądania sposobu doprowadzenia Towaru do zgodności z umową sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży;
14.3. dane kontaktowe składającego reklamację
15. Prawidłowo wniesiona reklamacja zostanie rozpatrzona do 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedającego w powyższym terminie oznacza, że Sprzedający uznał reklamację za uzasadnioną. 
16.Sprzedawca informuje, iż ustawa o prawach konsumentów określa szczegółowo przypadki, w których Konsument nie może odstąpić od umowy zawartej na odległość.
17. Niniejszy Regulamin wskazuje jedynie ogólnie na przypadki, w których Konsument nie może odstąpić od umowy zawartej na odległość, tj.:
17.1. jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta
17.2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli
17.3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana
17.4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia
17.5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu
17.6. inne wskazane ustawą (…)
18. Każdy Klient, dokonujący zakupu oferowanych produktów, akceptuje wystawianie i przesyłanie przez Sprzedawcę dokumentu sprzedaży (faktura/ paragon) w formie elektronicznej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005r. w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także  przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur (Dz. U. 2005, nr 133, poz. 1119). 
Kupujący przyjmuje do wiadomości, że:
19. Administratorem jego danych osobowych przetwarzanych w celu realizacji zamówienia jest MONRO Sp.z o.o. ul. Energetyczna 9 lok 155, 05-500 Piaseczno
Kupującemu przysługuje:
19.1. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
w przypadku, kiedy przetwarzamy dane ze względu na nasz uzasadniony interes, z którym się nie zgadzasz. Jeśli sprzeciw okaże się zasadny, dane zostaną usunięte.
19.2. Prawo do sprostowania (poprawienia) danych
Z tego prawa można skorzystać w przypadku, kiedy przetwarzane dane są nieprawidłowe lub niekompletne.
19.3. Prawo do usunięcia danych (bycia zapomnianym).
Można żądać usunięcia swoich danych osobowych w sytuacjach:
- kiedy została wycofana zgoda, w oparciu o którą przetwarzano dane osobowe;
- kiedy dane nie są niezbędne do celów, dla których zostały zebrane;
- wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych;
- kiedy dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.
19.4. Prawo do ograniczenia przetwarzania
Można żądać abyśmy nie przetwarzali określonych danych osobowych (poza ich przechowywaniem), ale nie dokonując całkowitego ich usunięcia.
19.5. Prawo dostępu do danych
Prawo pozwala na uzyskanie informacji czy Administrator przetwarza dane osobowe, jakie dane są przetwarzane, w jakim celu i w jakim czasie oraz uzyskania kopii swoich danych osobowych.
19.6. Prawo do przeniesienia danych
Można wystąpić z prośbą o przygotowanie danych, jakie są w posiadaniu Administratora w formie ustrukturyzowanej, w formacie powszechnie nadającym się do odczytu maszynowego i/lub poprosić o ich przeniesienie do innego Administratora danych.
19.7. Prawo do wniesienia skargi
Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679;
20. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia rzeczy wolnych od wad zgodnie z  postanowieniami art. 556 oraz 5561 – 5563 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964  r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. 2014, poz. 121 ze zm.).
21. W przypadku sprzedaży towaru w obrocie między przedsiębiorcami na podstawie art. 558 § 1 k.c. strony wyłączają odpowiedzialność sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy, w szczególności ustalają, iż nie ponosi on żadnej odpowiedzialności także za wady ukryte przedmiotu sprzedaży.
22. Po dokonaniu zakupu towaru od sprzedającego, Kupujący wystawi komentarz jako pierwszy. Świadczy to o tym, iż towar został dostarczony. Kupujący przed wystawieniem negatywnego komentarza zobowiązany jest do zgłoszenia  ewentualnego problemu, dopiero po jego rozwiązaniu może wystawić komentarz.
23. Sprzedawca niniejszym Regulaminem określa sposoby płatności na:
23.1.płatność za pomocą systemu DotPay
24. Klient zobowiązuje się do zapoznania z treścią niniejszego Regulaminu, poprzedzając dokonanie zamówienia
25. Wszelkie niejasności/zapytania w zakresie treści Regulaminu Klient zobowiązany jest zgłaszać Sprzedającemu w dowolnej formie, tak by nastąpiło skuteczne doręczenie zapytania
26. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu, a Klient zobowiązany jest do każdorazowego zapoznania się z jego treścią na dzień złożenia zamówienia.
27. Wszelkie spory wynikłe pomiędzy Stronami w pierwszej kolejności, Strony zobowiązują się rozwiązać polubownie. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów, będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby Sprzedającego.
28. Wszelkie zapisy niniejszego Regulaminu zostały stworzone w oparciu o prawo polskie. Jeżeli, którykolwiek zapis stanowi w świetle opinii Kupującego klauzulę abuzywną, Klient obowiązany jest do zgłoszenia powyższego faktu Sprzedającemu.
29. Niniejszy Regulamin może nie wyczerpywać  uregulowań z zakresu prawa cywilnego oraz ustawy praw konsumenta, w związku z powyższym w każdym przypadku Sprzedający odsyła do zapoznania się z przepisami wskazanych ustaw.

 
Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl